marzec - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecmarzec

fot.pixabay.com

Kończymy miesiąc podsumowując dokonania funduszy alternatywnych których polityka inwestycyjna skupia się na lokowaniu kapitału w przemysł surowcowy i spółki związane z branżą wydobywczą.Wyniki ocenianej grupy nie pozostawiają złudzeń.Widać wyrażny zwrot w kierunku innych inwestycji i odpływ kapitału z tej grupy.Już od trzech miesięcy mamy trend spadkowy na funduszach surowcowych.Na taki stan rzeczy moze mieć wpływ trend boczny w notowaniach złota i ropy widoczny dość wyrażnie w ostatnim okresie.Budzi to niechęć i niepokój wśród inwestorów a to skutkuje spadkami.

Ale przejdzmy do analizy.Miejsca pierwsze i drugie pozostają bez zmian.PKO Surowców Globalny zanotował znaczny spadek (stopa zwrotu w skali roku 36,3%).Podobnie sprawy się mają z drugim funduszem z grupy PKO.PKO Akcji Rynku Złota również dołował w zeszłym miesiącu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,35%).Miejsce trzecie dla debiutanta BPH Globalny Żywności i Surowców (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 13,03%).

Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 36,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 16,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 13,03%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemarzec

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie skuteczności funduszy pieniężnych i dłużnych za okres marcowy.Podobnie jak to miało miejsce w przypadku grupy instrumentów zrównoważonych i akcyjnych mamy tutaj do czynienia z przestojem i niewielkimi spadkami.W ocenianej grupie doszło do pewnych przetasowań, jednak jak pokazuje historia w wielu przypadkach mieliśmy już do czynienia z funduszami, które pojawiały się w jednym miesiącu by lśnić pełnym blaskiem, aby po tym okresie niknąć w zestawieniach wśród innych średnich funduszy.Przejdzmy jednak do zestawień.Zarówno wśród funduszy pieniężnych jak i dłużnych mamy zmianę lidera.

Na czoło tej pierwszej grupy wspiął się KBC Portfel Pieniężny któremu nie wróżmy sukcesów gdyż grupa KBC niezwykle rzadko pojawia się w naszych notowaniach a fundusze cechują się brakiem regularności stąd jestem niemal pewny że w przyszłym miesiącu to miejsce będzie okupowane przez inny fundusz.Wspomnę tylko KBC zanotował wynik 3,48%.Miejsce drugie dla funduszu UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku 3,33%).Na miejscu trzecim bez zmian UniKorona Pieniężny który pogorszył swoje wyniki względem lutego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,91%).

Przejdzmy teraz do funduszy dłużnych.Tutaj również nie obyło się bez przewietrzenia szeregów czołówki.Mamy nowego starego lidera czyli PKO Papierów Dłużnych USD którego wyniki względem zeszłorocznych są lekko mówiąc niezadowalające.Przypomnę ze PKO mógł pochwalić się stopą zwrotu oscylującą w okolicach 10%.Obecnie lider marca wśród funduszy dłużnych oferuje swoim klientom stopę zwrotu w wysokości 6,58%.Miejsce drugie dla Allianz Obligacji Globalnych który utrzymał swoją pozycję jednak znacznie obniżył loty jeśli chodzi o wyniki spadek z 7,84 na 5,82% nie pozostawia złudzeń.Na miejsce trzecie spada Skarbiec Lokacyjny który zanotował jeszcze większą stratę niż poprzednik.Stopa zwrotu na poziomie 5,53% wobec 8,58% w lutym rozczarowuje.

Fundusze pieniężne

 • KBC Portfel Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,48%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,33%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,91%.Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 6,58%.
 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,82%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,63%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 3,48%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 3,33%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 2,91%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 6,58%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 8,82%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 5,63%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

fot.pixabay.com

Pora na kolejne zestawienia.Tym razem pod lupę weżmiemy fundusze zrównoważone.Pierwsze spostrzeżenia pod dokonaniu wstępnego przeglądu grupy mówią jedno zadyszka.Wszystkie fundusze które poddaliśmy analizie poniosły straty.Najmniejszą zanotował lider czyli Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku 23,18%).Przypomnę że w lutym fundusz ten mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 25,34% ,więc chwilowy spadek nie musi oznaczać wielkich przetasowań i zwiastunów pogorszenia zyskowności, gdyż w styczniu stopa zwrotu była jeszcze niżej.

Drugie miejsce pozostaje bez zmian.PZU Zrównoważony zanotował spore tąpnięcie, względem lutego. Spadek z 24,21% do 17,04%.Z podium pożegnał się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego ustępując miejsca debiutantowi funduszowi Caspar Globalny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 15,21%).Grupa CasparTFI została założona przez byłych członków TFI WBK oraz wykwalifikowanych specjalistów nagradzanych wielokrotnie przez prasę branżową nagrodą Złotych Portfeli.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 23,18%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 17,04%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.Caspar Globalny

Fundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,95%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 15,31%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamarzec

fot.pixabay.com

Pora na zestawienia funduszy akcyjnych za miesiąc marzec.Wyniki nie zachwycały, co mogło być spowodowane korektą na GPW.Patrząc na wyniki omawianej grupy, widać mniejsze zainteresowanie inwestorów tym typem lokaty kapitału.Zresztą w miesiącu marcu na rachunki funduszy akcyjnych wpłynęło znacznie mniej pieniędzy, niż na konta funduszy pieniężnych i dłużnych.

Z czego wynika nikłe zainteresowanie inwestorów.Czynników jest wiele.Wielu niechętnie inwestuje w fundusze akcyjne, z powodu obaw o sytuacje na świecie (Polityka Trumpa,Wojna w Syrii).Drugim czynnikiem moze być brak chęci podejmowania ryzyka.A trzecią nieświadomość ekonomiczna obywateli gdyż GPW nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa pomimo marcowej korekty a kolejne wzrosty wciąż przed nami.

Wrócmy jednak do naszych notowań.Tym razem nie obyło się bez niespodzianek.Z pierwszej trójki wypadł fundusz Investor Rosja, co może być związane z zadyszką gospodarczą na tamtejszym rynku.W jego miejsce mamy debiutanta fundusz Investor Nowych Technologii który w zestawieniu zajmuje obecnie miejsce trzecie (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 36,02%).

Nowym liderem zostaje Metlife Akcji Średnich Spółek który pogorszył swoje wyniki względem lutego (stopa zwrotu w skali roku 41,09%).Na miejscu drugim podobniej jak to miało miejsce w poprzednim miesiącu PZU Akcji Spółek Dywidendowych który także ma gorszy wyniki miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku 37,02%).

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 41,09%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 37,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 36,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Zestawienie najlepszych lokat dostępnych na rynku ranking (marzec)

Opublikowany przez w oszczędności ·
Tags: lokatyzestawieniemarzec

fot.pixabay.com

Wiosna nie kwapi się by nadejść i ukazać w pełnej krasie swego piękna, pogoda kapryśna za oknem nie rozpieszcza, podobnie jak banki które nie mogą przekroczyć magicznej skali oprocentowania na poziomie 4% w skali roku.W naszym comiesięcznym zestawieniu, mamy ciekawą propozycję dla osób które noszą się z zamiarem założenia konta w Plus Banku, jak i dla osób które od niedawna mają założone konto osobiste w tymże banku.Mowa tutaj o lokacie na Start, która daje swoim klientom możliwość pomnożenia kapitału w skali 4% w skali roku, a oprócz tego umożliwia jej zerwanie bez utraty odsetek z inwestycji po każdym okresie odsetkowym.

Dla osób które po raz pierwszy obcują z naszą stroną podam kryteria na które w szczególności zwracamy uwagę.Po pierwsze sprawdzamy czy lokata wymaga posiadania dodatkowych instrumentów bankowych typu konto w banku u którego zakładamy lokatę,czy mamy do czynienia ze stałym oprocentowaniem czy oprocentowaniem zmiennym,czy produkt który nabywamy jest tylko lokatą czy instrumentem strukturalnym (lokata+ fundusz),Ile wynosi wkład minimalny,jaka jest rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji.A zatem do dzieła.


1.Idea Bank - Lokata HAPPY

Lokata oferowana przez Idea Bank nie wymaga założenia konta w tymże banku co jest niewątpliwe dużym plusem.Jest skierowana do nowych klientów banku.Jej założenie może odbywać sie zarówno za pośrednictwem internetu jak również w placówce.Oprocentowanie jest stałe i wynosi 4% w skali roku.Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące.Minimalną kwota z jaką musimy się liczyć przy tej inwestycji wynosi 1000 zł.Maksymalna kwota inwestycji to 10000 zł.

Ważne informacje

Wkład minimalny: 1000 PLN
Wkład maksymalny: 10000 PLN
Okres trwania lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie w skali roku: 4%
Typ oprocentowania: stałe
Konieczność posiadania innych produktów banku: Nie
Można nabyć tutaj

2.MBank e-konto z lokatą

Produkt oferowany przez MBank jest skierowany do nowych klientów banku.By założyć stosowną lokatę konieczne jest otwarcie rachunku bankowego w MBanku.Czas trwania lokaty to 3 miesiące a oprocentowanie wynosi 4% w skali roku.Minimalna kwota lokacyjna wynosi 500 zł a maksymalna 10000 zł.Dużym plusem jest brak opłaty za wcześniejsze zerwanie lokaty.

Ważne informacje

Wkład minimalny: 500 zł
Wkład maksymalny: 10000 zł
Okres trwania lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie w skali roku: 4%
Typ oprocentowania: stałe
Konieczność posiadania innych produktów banku: Tak
Można nabyć tutaj

3.PlusBank - Lokata na Start

Jest to produkt skierowany do klientów posiadających konto w PlusBanku a dokładnie Konto Plus.Lokata oferuje oprocentowanie na poziomie 4 procent w skali roku.Okres trwania lokaty to 3 miesiace a kwoty które możemy przeznaczyć na inwestycje powinny mieścić się w przedziale od 1 tyś do 10 tyś złotych.Lokatę można założyć w oddziale i przez system bankowości internetowej.Istnieje możliwosć założenia tylko jednej lokaty tego typu przez klienta.Dużym atutem tej lokaty jest możliwość jej zerwania bez utraty odsetek po każdym pełnym okresie odsetkowym.

Ważne informacje

Wkład minimalny 1000 zł
Wkład maksymalny 10000 zł
Okres trwania lokaty 3 miesiące
Oprocentowanie w skali roku 4%
Typ oprocentowania: stałe
Konieczność posiadania innych produktów banku: Tak
Można nabyć tutaj

Życzę udanych inwestycji i do zobaczenia za miesiąc:)Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemarzec

fot.pixabay.com

Tym razem podsumowanie wyników osiąganych przez fundusze z grupy bezpiecznych, mowa tutaj o funduszach instrumentów dłużnych.Ich wyniki można określić jednym zdaniem"pozytywne zaskoczenie".Porównując wyniki z obecnego zestawienia i poprzedniego widać wyrażny wzrost zyskowności.

Powód do zadowolenia mogą mieć zwłaszcza posiadacze jednostek funduszu Metlife Obligacji Światowych który poprawił się znacznie z 3,96% do 6,80%.W obecnej sytuacji fundusze dłużne wydają się ciekawą alternatywą inwestycyjną wobec niskiej zyskowności funduszy zrównoważonych.Fundusze pieniężne również osiągneły wyniki lepsze.Altus pieniężny zwiększył zyskowność z 1,57 do 1,68.Patrząc na obecny trend rynkowy, można spodziewać się dalszych wzrostów tej grupy funduszy w najbliższym okresie.Poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.ALTUS Pieniężny

Fundusz lokuje swój kapitał głównie w instrumenty rynku pieniężnego, oraz dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni lub nie rzadziej niż raz na rok. Do 50% wartości aktywów mogą stanowić obligacje przedsiębiorstw, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 1,68%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

Obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować od 0% do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 1,63%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.Amundi Płynnościowy

Fundusz ten inwestuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Od 20% do 100% lokat stanowią papiery emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Co najmniej 66% lokat stanowią papiery wartościowe polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,6%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 1,53%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 6,80%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka ograniczonej płynności oraz przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w papiery wartościowe denominowane w EURO. Do 100% aktywów Funduszu może być lokowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 5,24%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Pioneer Obligacji Europejskich Plus

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie nie mniej ni& 2/3 aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje sie w Europie. Do 33% wartości aktywów może być lokowane bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 4%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

fot.pixabay.com

Spoglądając na nasze comiesięczne zestawienia funduszy zrównoważonych, warto zauważyć iż stopa zwrotu z inwestycji nie kładzie na kolana.Niestety.Fundusze które w poprzednim miesiącu zajmowały nasze podium ,pogorszyły swoje wyniki.Fundusz PKO zajmuje miejsce 3, po zmniejszeniu stopy zwrotu z 2,52 do 1,70.Altus okupuje miejsce drugie, ale również jego wyniki nie zachwycają.

Spadek zyskowości z 2,05 na 1,9%, a niespodziewaną palmę pierwszeństwa obejmuje DB Fund Globalny Zrównoważony, którego wyniki są nieznacznie lepsze od konkurencji.Roczna stopa zwrotu na poziomie 2,83 co i tak nie jest wynikiem znakomitym.Podsumowując widać znaczny zastój w działaniach funduszy zrównoważonych.Warto zatem zastanowić się nad dywersyfikacją kapitału, i inwestycją w inne instrumenty finansowe.


1.DB Fund Globalny Zrównoważony

Środki funduszu inwestowane są w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 60% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Aktywa funduszu mogą być denominowane w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.04.2016 to 2,83%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


2.ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska. Nie więcej niż 30% aktywów stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.04.2016 to 1,9%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.04.2016 to 1,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj
Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamarzec

fot.pixabay.com

Kwietniowe zestawienie czas zacząć.Przed inwestorami nowe nadzieje a przed nami kolejna lista zwycięskich funduszy.Poprzedni miesiąc był jak najbardziej korzystny dla inwestorów lokujących swoje oszczędności w fundusze akcyjne.Zresztą zobaczą to państwo w naszym rankingu.warto zaznaczyć iż nowym liderem naszego rankingu jest fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych którego roczna stopa zwrotu wynosi na dzień dzisiejszy 14,23% co wobec poprzedniego miesiąca i funduszu PKO oznacza deklasację.

Poprzedni lider czyli PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny poprawił swoje wyniki i obecnie może pochwalić się roczną stopą zwrotu na poziomie 8,77% na trzecim stopniu podium ulokował się Caspar Akcji Tureckich debiutant w naszym zestawieniu.Obecnie może się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 8,72% w skali roku.Szczegóły podałem poniżej.


1.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz inwestuje w akcje spółek wypłacających dywidendy z  siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w  Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie  akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50%  do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 18.04.2016 to 14,23%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 18.04.2016 to 8,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Caspar Akcji Tureckich

Budowa portfela lokacyjnego tego funduszu jest następująca.Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Turcji oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Turcję lub turecki bank centralny. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 18.04.2016 to 8,72%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutajCopyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego