05/2017 - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszeckwiecień

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie wyników notowanych przez fundusze alternatywne.Ich wyniki można określić jednym słowem masakra.Wszystkie oceniane fundusze poniosły znaczne straty względem poprzednich miesięcy.Dotychczasowy lider który jeszcze trzy miesiące temu dawał swoim klientom zarobić ponad 60% obecnie oferuje stopę zwrotu na poziomie zaledwie 16,5%.Z trójką żegna się PKO Akcji Rynku Złota a na jego miejsce wskakuje BPH Globalny Żywnosci i Surowców (stopa zwrotu na poziomie 5,44%).Allianz Surowców i Energii również zawiódł wynikami.Stopę zwrotu na poziomie zaledwie 3,36% pozostawiamy bez komentarza.Na taki bieg wydarzeń wpływ miały następujące czynniki:taniejące złoto,wychodzenie Rosji z recesji i bardzo dobra sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce.

Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 16,50%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 5,44%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Polityka inwestycyjna funduszu jest następująca.Od 60% do 100% aktywów lokowane jest w jednostki i tytuły  uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek  prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,  przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i  szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich  spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w  udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 3,36%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejne zestawienia przed nami.Tym razem pod lupę bierzemy wyniki funduszy dłużnych i pieniężnych.Zarówno wśród pierwszy, jak i drugich nie dochodziło do spektakularnych zmian.Wartym odnotowania faktem jest powrót do notowań funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, a także bardzo dobre wyniki funduszu Uni Aktywny Pienieżny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,59%).

Zajął on miejsce poprzedniego lidera, czyli KBC Pienieżnego który obecnie okupuje miejsce trzecie (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,83%).Wśród funduszy dłużnych niezmiennie na miejscu pierwszym pozostaje Allianz Obligacji Globalnych, który jednak obniżył loty (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,22%).

Na miejsce drugie awansuje Skarbiec Lokacyjny (stopa zwrotu w skali roku 5,07%).Na trzecim plasuje się omawiany wcześniej Aviva.Spoglądając na wyniki zarówno funduszy pienieznych jak i dłużnych, widać pewną analogię w wynikach.Może to świadczyć o odejściu inwestorów od tej grupy lokacyjnej, i skierowanie kapitału w kierunku funduszy absolutnej stopy zwrotu, które obecnie są bardzo popularne.Jednak my będziemy trzymać rękę na pulsie i dalej monitorować tę grupę funduszy.

Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,59%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,92%.
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,83%.Fundusze dłużne

 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,22%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,07%.
 • Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 4,21%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 3,59%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 2,92%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 2,83%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 5,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 5,63%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


3.Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe  dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku  pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się  instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego  odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów  stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 4,21%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejna grupa funduszy brana pod lupę.Tym razem skupimy się na funduszach zrównoważonych, wśród których doszło do kilku znaczących zmian.Najważniejszą z nich jest rotacja na pozycjach 2 oraz 3.Z pierwszej trójki wypadają fundusze PZU Zrównoważony oraz Caspar Globalny, który był w naszych notowaniach zaledwie przez miesiąc.Niespodzianką są wyrażnie gorsze wyniki funduszu PZU który bardzo często gościł w naszych rankingach ,jednak znając historię możemy spodziewać się jego rychłego powrotu do wielkiej trójki.

Na przedzie niezmiennie od kilku miesięcy Investor Zrównoważony który zachwyca regularnością.Wprawdzie jego wyniki nie były znacząco lepsze względem miesiąca marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,23%) ,jednak pozycja lidera i ciągłe wzrosty pozwalają z optymizmem patrzeć na dalsze losy tego funduszu.Oceniając całą grupę widać ewidentną analogię względem funduszy akcyjnych które podobnie jak zrównoważone są na etapie lekkiego wzrostu bądz korekty.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 23,23%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 21,51%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,40%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 19,21%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Wiosna płata figle podobnie jest z funduszami które co rusz zaskakują podobnie jak giełda.Index WIG powoli zbliża się do szczytu z roku 2007.Jednak pozostałe indeksy są daleko w tyle stąd perspektywa wzrostów jest jak najbardziej możliwa.Wiele spółek jest obecnie niedoszacowanych a tylko niewielka grupa osiągająca swoje maksima przez co winduje notowania całego indeksu WIG.

Wróćmy jednak do funduszy.Cała grupa zanotowała lekkie spadki jednak nie powinny one stanowić podstaw do niepokoju.Z wielką trójką żegna się PZU Akcji Spółek Dywidendowych jednak jak pokazuje historia pewnie w niedługim czasie fundusz z grupy PZU powróci na szczyty naszych notowań.Miejsce pierwsze bez zmian okupowane przez Metlife Akcji Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,54%).

Na miejscu drugim ulokował się fundusz Caspar Akcji Europejskich co jest pewną niespodzianką jednak spoglądając na osoby zarządzające grupą Caspar (towarzystwo które odeszło z  funduszy WBK) można z optymizmem patrzeć na dalsze losy tegoż funduszu.W woli ścisłości zaznaczę że roczna stopa zwrotu tegoż funduszu na dzień 30.04.2017 wynosiła 36,77%.I pozostał nam trzeci do brydża czyli Investor Nowych Technologii który powtórzył wynik z miesiąca marca utrzymując się na pozycji trzeciej.Jego wynik również uległ niewielkiemu pogorszeniu względem marca (obecna stopa zwrotu to 34,51%).

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.


1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 38,54%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 36,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 34,51%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego