03/2017 - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecluty

fot.pixabay.com

Pora na ostatnią grupę funduszy którą w tym miesiącu poddamy analizie.Mowa oczywiście o funduszach alternatywnych.Już na  pierwszy rzut oka widać że kapitał inwestorski zmienia swoje upodobania co skutkuje odpływem kapitału z tej grupy funduszy.Inwestorzy zmienili kierunek na fundusze akcyjne co widać po zniżkach kursowych jak również po wzrostach indeksów giełdowych.

Wprawdzie w ostatnim czasie dość obszernie pisano w mediach branżowych na temat zwiększających się rezerw w kruszcu wśród państw rozwiniętych to jednak nie przełożyło się to na wzrosty funduszy.Obecne spadki mogą być dobrą okazją do inwestycji jesli traktujemy ją jako długoterminową opcję pomnażania kapitału.

Przejdzmy zatem do porównania funduszy z grupy.Doszło tutaj do niewielkich zmian.Miejsce trzecie opuścił Pioneer Surowców i Energii a znalazł się na nim Allianz Surowców i Energii (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 24%).Na miejscu pierwszym bez zmian.Liderowanie utrzymał PKO Surowców Globalny (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 62,6%).Miejsce drugie również spadkowe dla PKO Akcji Rynku Złota (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 32,7%).

Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 62,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 32,7%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 24%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeluty

fot.pixabay.com

Jak co miesiąc bierzemy na tapetę wyniki funduszy pieniężnych i dłużnych, które w ostatnim czasie dawały swoim inwestorom nieżle zarobić.Wprawdzie w obliczu hossy zyskowność funduszy bezpiecznych jest niższa aniżeli funduszy akcyjnych, ale w perspektywie długoterminowej a taką jest emerytura sukcesywnie zabezpiecza nasz kapitał przed inflacją, i znacząco zwiększa zasobnosć naszych portfeli.Przejdzmy zatem do zestawień bo o nie w gruncie rzeczy chodzi.Zacznijmy od funduszy pieniężnych.

Tutaj bez niespodzianek, niewielkie przetasowania na miejscu trzecim pojawił się fundusz UniKorona Pieniężny który już w zeszłym roku był obecny w naszych notowaniach (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 3% ).Miejsce pierwsze oraz drugie pozostaje bez zmian,Uni Aktywny Pieniężny ponownie poprawił wyniki (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 3,32% ).Natomiast NN Lokacyjny Plus również nie ma zamiaru pozostawać w tyle i również zanotował wzrost zyskowności (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 3,27% ).

Pora na fundusze dłużne.Tutaj również nie dochodziło do wielu zmian.Liderzy pozostali na swoich miejscach i podobnie jak fundusze pieniężne zanotowały wzrosty.Liderem pozostaje Skarbiec Lokacyjny (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 8,58% ).Pozycja druga również wzrostowa dla Allianz Obligacji Globalnych (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 7,84% ).Po dłuższej przerwie do naszych notowań powraca Metlife Obligacji Światowych (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 6,71% ).

Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,32%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 3,27%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3%.Fundusze dłużne

 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 8,58%.
 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 7,84%.
 • Metlife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 6,71%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 3,32%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 3,27%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 3%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 8,58%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 7,84%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Metlife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 6,71%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieluty

fot.pixabay.com

Marzec w pełni, pogoda dopisuje nie tylko miłośnikom spacerów ale również inwestorom.Hossa powoli nabiera tempa.Pozostaje mieć nadzieje że będzie trwać w najlepsze przez okres dłuższy niż rok.Wprawdzie w pojawiają się korekty, jednak mają charakter przejściowy i niegrożny.Rynek kapitałowy zdaje się być na bardzo dobrej ścieżce do dalszych wzrostów, tym bardziej że po raz pierwszy od wielu lat Minister Finansów i giełda mówią jednym głosem, a to powinno napędzać ruch na parkiecie.

Wróćmy jednak do zestawień za miniony miesiąc.Wszystkie fundusze zanotowały wzrosty, zaszły niewielkie roszady na pozycjach 1 oraz 2.Poprzedni lider czyli fundusz PZU Zrównoważony ulokował się na pozycji drugiej (stopa zwrotu na poziomie 24,21%) ,a przodownictwo oddał funduszowi Investor Zrównoważony (stopa zwrotu na poziomie 25,34%).Miejsce trzecie bez zmian dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E (stopa zwrotu na poziomie 21,67%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 25,34%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 24,21%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych  funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów  mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków  może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 21,67%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialuty

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc i kolejne zestawienia przed nami.Spoglądając na dokonania funduszy akcyjnych w miesiącu lutym, widać niewielkie wzrosty i cykliczność, jeśli chodzi o fundusze usadowione w czołowej trójce naszego rankingu.Na podium mamy zachowany status quo.Nie dochodziło do spektakularnych zmian i pojawienia się nowych graczy.

Był to miesiąc stabilnego wzrostu, jednak nie dało się tutaj odczuć hossy na polskiej giełdzie, co może zwiastować nadchodzącą korektę i pogorszenie wyników w marcu.Ale to już czas pokaże, gdyż na rynkach kapitałowych niczego pewnym być nie można.Wrócmy jednak do zestawienia.Miejsce pierwsze podobnie jak w poprzednim miesiącu dla funduszu Investor Rosja, który mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 52,05%.

Miejsce drugie dla funduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych, który również zanotował wzrost z  47,90% w styczniu do 49,56% w lutym.

Miejsce trzecie również pozostało bez zmian a okupuje je Metlife Akcji Średnich Spółek, z wynikiem 47,93%.

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 52,05%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 49,56%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 47,93%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego