02/2017 - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Tematyka finansowa we wspólczesnej kinematografii.Nowy Cykl.

Opublikowany przez w ekonomia na co dzień ·
Tags: FilmRecenzjaCykl

fot.pixabay.com

Powracamy do naszego cyklu zwiazanego z tematyką finansową we współczesnej kinematografi.Dzisiaj poświęcimy czas na kolejny ciekawy film ukazujący temat kapitału w innym ujęciu niż to miało miejsce w przypadku dusigrosza.Film który będziemy dzisiaj polecać nosi nazwę Wall Street: Pieniądz nie śpi autorstwa Olivera Stone"a.

Film ten ukazuje obraz ludzkiej chciwości oraz zawirowań na rynkach giełdowych które są po dziś dzień aktualne.Mamy starego wyjadacza który po latach odsiadki stara się powrócić do grona inwestorów.Obiecującego młodego maklera wizjonera i jego mentora oraz chciwego manipulanta malwersanta który w celowy sposób doprowadza do finansowego przewrotu.Niniejsza projekcja znakomicie oddaje obraz spekulacji na rynkach kapitałowych i wpływ informacji na reakcje mas posiadających akcje.

Film miał swoją premierę w czasie kryzysu finansowego w 2010 roku i nijako miał zobrazować motywy i zachowania ludzkie które skierowały globalną gospodarkę w odmęty katastrofy finansowej.Gordon Gekko którego rolę odgrwa Michael Douglas w trakcie wykładu twierdzi że chciwość jest zła.To ona często staje na szali zdrowego rozsądku i niepotrzebnego ryzyka.

Jednak jak pokazuje film jego szczere i dobre intencje są zaledwie rozgrywką by ponownie wkupić się w grono grubych ryb i powrócić do gry.Rola została odegrana zresztą znakomicie.Podobnie jak kolejny schwarz charakter Bretton James który jest typowym cwaniakiem chcącym zarobić jeszcze więcej na manipulacjach w otoczeniu giełdowym.Odzwierciedleniem jego postaw oraz charakteru jest obraz który gości w jego salonie.

Jest również pozytyw a mianowicie osoba odgrywana przez młodego i dopiero wchodzącego w świat kinematografii Shie LaBeouf'a.Postać Jake-a Moore'a młodego ambitnego maklera z zasadami który prowadzi śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn załamania cen akcji firmy swego mentora odgrywanego przez Franka Langella.

Podsumowując film ten skierowany jest nie tylko do wielbicieli kina stricte finansowego ale również do przeciętnego widzą.Można traktować go jako przestrogę nie tylko do nierozważnych inwestycji giełdowych ale również do wszelakich innych które okupione są wielkimi stratami kapitałowymi oraz kacem moralnym.Niech hasło CHCIWOŚĆ JEST ZŁA przyświeca każdemu inwestorowi.Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecstyczeń

fot.pixabay.com

Jak zawsze okres comiesięcznych podsumowań kończymy przedstawieniem najlepszych funduszy alternatywnych.Tym razem niewiele pozostaje do dodania, gdyż fundusze które w poprzednim miesiącu okupowały lokaty od 1 do 3 pozostały w czubie.Doszło jedynie do niewielkich przetasowań ponieważ po raz pierwszy na czele ulokował się fundusz PKO Surowców Globalny (stopa zwrotu na poziomie 86,6% ).

Na miejsce drugie spada fundusz PKO Akcji Rynku Złota, który odnotował minimalny wzrost względem grudnia (stopa zwrotu na poziomie 60,8%).Miejsce trzecie pozostaje bez zmian, i tutaj mamy do czynienia z niewielką niespodzianką gdyż Pioneer Surowców i Energii który od niedawna gości w naszych zestawieniach, poprawił dość znacznie swoje wyniki.Przypomnijmy że w miesiącu grudniu, fundusz ten oferował swoim klientom stopę zwrotu w skali 12 miesięcznej na poziomie 15,4%, a obecna stopa zwrotu to 19,01%).Jest to już trzeci miesiąc wzrostów tegoż funduszu.

Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.

1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 86,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 60,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 19,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

Przed nami zestawienia funduszy pienieznych i dłużnych za okres styczniowy.Nie obyło się bez niespodzianek i pewnych przetasowań w pierwszej trójce.Szczególnie widoczne zmiany zaszły wśród funduszy dłużnych.Wprawdzie Skarbiec Lokacyjny potwierdził swoją pewną pozycję w naszych notowaniach (stopa zwrotu na poziomie 7,81%)jednak na miejscach 2 oraz 3 zaszły spore zmiany.Po dłuższej nieobecności na podium powrócił fundusz Alianz Obligacji Globalnych (stopa zwrotu na poziomie 6,30%) który po raz ostatni gościł u nas w połowie zeszłego roku.Na taki stan rzeczy wpływ mogły mieć dobre dane z rynków europejskich.Miejsce trzecie dla funduszu którego jeszcze nie gościliśmy w naszych notowaniach a mianowicie Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych którego wyniki również są bardzo dobre (stopa zwrotu na poziomie 5,34%).

Przejdzmy teraz do funduszy pienieżnych u których nie dochodziło do spektakularnych roszad a raczej niewielkich zmian kosmetycznych.Na czele pozostaje fundusz UniAktywny Pienieżny który poprawił swoje wyniki względem miesiąca grudnia (stopa zwrotu na poziomie 3,23%).Na miejscu drugim usadowił się fundusz NN Lokacyjny Plus który po miesięcznym rozbracie powraca do naszych notowań (stopa zwrotu na poziomie 3,04%).Z pierwszą trójką pożegnał się fundusz Altus Pieniężny a jego miejsce zajął Investor Płynna Lokata który regularnie pojawia się w zestawieniach (stopa zwrotu na poziomie 2,86%).

Fundusze pieniężne

 • Uniaktywny Pienieżny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,23%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 3,04%.
 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,86%.Fundusze dłużne

 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 7,81%.
 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 6,30%.
 • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,34%.


Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 3,23%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 3,04%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 2,86%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 7,81%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 6,30%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 5,34%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniestyczeń

fot.pixabay.com

Pora na fundusze zrównoważone którym również udzieliła się się hossa na rynku giełdowym.W czołówce doszło do niewielkich przetasowań.Fundusz investor Zrównowazony który w grudniu okupował miejsce pierwsze z wynikiem 14,55% obecnie ulokował się na miejscu drugim z bardzo dobrym wynikiem (stopa zwrotu na poziomie 22%).Jego miejsce na czele zajął fundusz PZU Zrównoważony którego wyniki były nieznacznie lepsze.

Przypomnijmy że w grudniu fundusz ten nie był obecny w czołówce i powraca po nowym roku w wielkim stylu (stopa zwrotu na poziomie 22,3%).Miejsce trzecie natomiast dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E.Fundusz ten pojawiał się wielokrotnie w naszych zestawieniach w roku 2016.Widać że jego obecność w poprzednich okresach nie jest dziełem przypadku.Obecnie PKO może pochwalić się roczną stopą zwrotu na poziomie 18,66%.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 22,30%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 22,00%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych  funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów  mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków  może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 18,66%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutajFundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniastyczeń

fot.pixabay.com

Nowy rok i nowe wyzwania przed nami.Możemy obiecać wam jedno będziemy starać się robić analizy jeszcze lepsze i dokładniejsze i oczywiście z dużym zyskiem dla naszych odbiorców.A inwestycjom w fundusze akcyjne w tym roku powinna sprzyjać sytuacja na giełdzie i panująca na rynku hossa.Tak dobrze nie było na GPW od dobrych kilku lat.Wiele spółek daje zarobić naprawdę przyzwoite pieniadze a pozostają jeszcze spólki niedoszacowane których wartość jest o wiele wiele większa.

Sytuacja na giełdzie nie mogła pozostać bez wpływu na wyniki funduszy inwestycyjnych które bardzo często dobierają do swojego portfela akcje spółek z krajowego indeksu.Zatem przejdzmy do pierwszych w tym roku zestawień za miesiac styczeń.Pozycję lidera obronił fundusz Investor Rosja (stopa zwrotu 51,6%) któremu wyrażnie sprzyja ożywienie na rynku rosyjskim.Patrząc na obecną dynamikę tegoż funduszu jest on niemal pewnym kandydatem do pierwszej trójki w przyszłym miesiącu.

Miejsce drugie również pozostaje bez zmian względem grudnia i tutaj również mamy do czynienia ze wzrostem i to jakim.PZU Akcji Spółek Dywidendowych zanotował znaczną poprawę wyników z 33,72% na 47,9% .Na miejscu trzecim natomiast plasuje się fundusz Metlife Akcji Średnich Spółek którego wyniki również są bardzo przyzwoite (stopa zwrotu 46,05%).

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 51,6%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 47,90%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 46,05%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego