Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (wrzesień) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszewrzesień

fot.pixabay.com

Rozstrzygnięcie naszego rankingu coraz blizej, zobaczymy czy wygrają nasi faworyci, tymczasem przed nami kolejny miesiąc w którym skupimy się na najciekawszych i najskuteczniejszych zarazem funduszach, które w miesiącu wrześniu były najlepsze.Zasady oceny pozostają takie same jak w poprzednich miesiącach.Do dzieła


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy

Według statutu, do 100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD, jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych. Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,51%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Pieniężny

Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku. Resztę lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe. Fundusz jest funduszem rynku krajowego - min. 66% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,02%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Pieniężny

Co najmniej 70% wartości aktywów funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty. Maksymalny, ważony wartością inwestycji, czas trwania lokat (duration) nie może być dłuższy niż 1 rok. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 2,20%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

Co najmniej 70% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe rynków Ameryki Północnej oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowane w USD. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 9,05%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 6,45%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez subfundusz na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych. Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 4,44%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

Każdy miesiąc przynosi nam niespodzianki, tym razem za taką można uznać brak na podium naszego zestawienia pewniaka, PKO Papierów dłużnych USD.Plasuje się on daleko w tyle z oprocentowaniem na poziomie zaledwie 0,77.Wśród funduszy pienieżnych bez zmian ,superfund płynnościowy utrzymuje przodownictwo, natomiast wśród funduszy dłużnych wielki comeback aviva obligacji dynamicznych ,ostatnio w naszym rankingu był obecny w maju, a w pierwszej trójce bardzo mocno trzyma się metlife obligacji światowych ( to już 5 miesiąc gdy ten fundusz okupuje podium !!!). 
Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego