Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (pażdziernik) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrównoważoneinwestycje

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc i kolejne analizy w trakcie których sprawdzimy, jaką skutecznością mogą pochwalić się fundusze zrównoważone, oferowane na polskim rynku kapitałowym.Osoby które cyklicznie obserwują nasz cykl, znają już dobrze kryteria ocen jakim poddawane są fundusze, ale dla osób które dopiero teraz trafiają na naszą stronę, przypomnę w szybkim skrócie.

Ocenie poddawane są następujące elementy(próg wejścia,koszty manipulacyjne oraz najważniejsze stopa zwrotu).Na podstawie tych czynników, dokonujemy selekcji i podajemy najlepszą 4 w zestawieniu miesięcznym.Przedstawiamy również poziom ryzyka inwestycyjnego, by poinformować naszych odbiorców o możliwym zagrożeniu utraty kapitału lokacyjnego, cyfra  1 oznacza małe ryzyko a 7 oznacza ryzyko duże.Ale najwyższa pora przejść do analizy.

1.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz ten inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 13,57%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj 

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki

Kapitał funduszu inwestowany jest m.in w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 11,19%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Budowa portfela inwestycyjnego tego funduszu wygląda następująco akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 9,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

4.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

Polityka lokacyjna funduszu wygląda następująco.Do 60% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze akcyjnym, inwestujące głównie na rynkach europejskich. Fundusz może inwestować do 100% w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze dłużnym, głównie w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income i Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Pozostałą część mogą stanowić depozyty bankowe, dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 8,73%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj 
Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego