Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień)-Podsumowanie - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień)-Podsumowanie

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszeemeryturagrudzień

fot.pixabay.com

Po dokonaniu podsumowań wśród funduszy akcyjnych i zrównoważonych, czas na fundusze pienieżne i dłużne, bardzo przydatne przy planowaniu emerytury.Tak więc biorąc pod uwagę stopę zwrotu na przestrzeni roku, zwycięzcą wśród funduszy pienieżnych zostaje Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy, który jednak obniżył loty w grudniu, i w skali roku mógł zaoferować swoim klientom zwrot na poziomie 3,43%.Drugi stopień podium okupuje Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny, ze stopą zwrotu 3,19%.Trzeci w naszym zestawieniu wśród funduszy pieniężnych jest KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny który oferował zwrot na poziomie 1,99% więc bez rewelacji.

Jak sytuacja prezentuje się wśród funduszy dłużnych.Pierwsze miejsce dla Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus który również nie pozostał obojętny wobec zawirowań rynkowych i jego zyskowność została zniwelowana z 7,84% w listopadzie do 4,53% w grudniu.Co wobec konkurencji, jest niezłym wynikiem ,drugim funduszem zostaje PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, który również pogorszył swoje notowania względem miesiąca poprzedniego.Stopa zwrotu została zniwelowana, z 3,06 do 3,01.

No i trzecie miejsce na naszej liście to MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, i kolejny spadek z 5,38% do 2,83%.

Podsumowując roczne zestawienia funduszy pieniężnych i dłużnych, warto zauważyć znaczące spadki ich wartości.Było to podyktowane zawirowaniami na rynkach światowych(podniesienie stóp procentowych w USA, oraz niepewna sytuacja w Chinach).

Warto również zauważyć iż były fundusze oferujące większą stopę zwrotu, jednak nie spełniały naszych oczekiwań(zbyt wysoki próg wejścia,brak benchmarku,zbyt wysokie opłaty za zarządzanie).Dlatego mam nadzieje że nasza analiza, i roczne podsumowanie przyda się państwu, przy dokonywaniu przyszłych kroków na ścieżce inwestycji.Zapraszam do kolejnych analiz w przyszłym miesiącu.

FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy

Według statutu, do 100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD, jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych. Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 3,43%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny

Polityka lokacyjna opiera się na inwestycjach w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa pieniężnych i gotówkowych 60% do 100% aktywów.Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,7%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 3,19%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny

Polityka inwestycyjna tego funduszu to lokacja kapitału w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są inne podmioty. Jego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów osiągany poprzez tego typu lokaty w krótkim terminie.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 1,99%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

Co najmniej 70% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe rynków Ameryki Północnej oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowane w USD. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 4,53%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 3,01%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31,12,2015 wynosi 2,83%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego